คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียง คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคำอธิบายของคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ Continue reading

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ตามแต่ละกลุ่ม ได้แก่ สารคดี  นวนิยาย กวีนิพนธ์  รวมเรื่องสั้น หนังสือเด็กเล็ก หนังสือสวยงาม ซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายทีเดียว

หนังสือดีเด่่น สพฐ. ประจำปี 2560

ติดตามรายชื่อได้ที่ รายชื่อหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 และติดตามรายชื่อหนังสือดีเด่นในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.lib.obec.go.th/portal/node/5

รายการอ้างอิง
สพฐ. ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560.  สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742052

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รายชื่อหนังสือดีเด่น. สืบค้นจาก http://www.lib.obec.go.th/portal/node/5

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียง คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคำอธิบายของคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ Continue reading

泰国通史 (The History of Thailand)

วันนี้ขอแนะนำหนังสือจีน เรื่อง 泰国通史  โดย 段立生 หรือมีชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษว่า The History of Thailand เป็นหนังสือในชุด World History and Culture series

เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่เขียนโดยคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า10 ปี หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนที่จะมีการตั้งอาณาจักรไทยคือสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ติดต่อหาอ่านได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้องสมุดภาษาจีนค่ะ เลขหมู่ DS571 D667T 2014

泰国通史 (The History of Thailand)

泰国通史 (The History of Thailand)

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” เป็นหนังสือสำคัญยิ่งของจีนชุดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึงหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง  “ไอรัก คืออะไร” [1] หน้า 14 ในหัวข้อ “ดูพิพิธภัณฑ์ของห้องสมุด” ดังนี้

หนังสือ ซื่อคู่ฉวนซู เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้สี่ประเภทของจีน ได้แก่

  1. คัมภีร์ศาสนา หน้าปกสีเขียว เปรียบกับฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ)
  2. คัมภีร์ปรัชญา หน้าปกสีเหลือง เปรียบกับฤดูชิวเทียน (ฤดูใบไม้ร่วง)
  3. คัมภีร์เบ็ดเตล็ด หน้าปกสีเทา เปรียบกับฤดูตงเทียน (ฤดูหนาว)
  4. คัมภีร์ประวัติศาสตร์ หน้าปกสีแดง เปรียบกับฤดูเซี่ยเทียน (ฤดูร้อน)

และหน้า 18 ในหัวข้อ “ดูหนังสือโบราณ”

หนังสือนี้รวมทั้งหมดเป็นพันๆ เล่ม จักรพรรดิ์เฉียนหลงมีพระราชโองการให้รวบรวมเขียนด้วยลายมือทั้งหมด (ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นมีการพิมพ์แล้ว) สร้างไว้ 7 ชุด ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่ปักกิ่ง ไต้หวัน และหลานโจว ตอนกบฏไท้เผ็ง ถูกทำลายไป 3 ชุด เมื่อตอนที่กองทัพผสม 8 ชาติเข้าเผาวังหยวนหมิงหยวน ถูกทำลายไปอีกชุดหนึ่ง เขาบอกว่าธรรมดาไม่ให้
คนอื่นดูคัมภีร์นี้ตัวจริง ผู้ที่ต้องการศึกษาต้องอ่านจากไมโครฟิล์ม คนที่จับหนังสือต้องใส่ถุงมือ

จากแผ่นพับแนะนำหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้ข้อมูลของหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”  ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจไว้ดังนี้ [2] Continue reading

สพฐ. จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ (เทบ-พะ-รัด-มะ-นี-กาน) รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้ เป็นการรวบรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง จำนวน 60 บท ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่พระชนมายุ 12 พรรษา (พ.ศ. 2510) จนถึงพระชนมายุ 45 พรรษา (พ.ศ. 2543)

ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ จำนวน 3.5 หมื่นเล่ม เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ยังแจกให้สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

รายการอ้างอิง

เกศกาญจน์. ‘เทพรัตนมณีกานท์’ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/20150930/214302.html

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีการประกาศผลรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือ รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) สำหรับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2558 ได้แก่ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต โดย คุณวีรพร นิติประภา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน ซึ่งจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์มติชน ได้สรุปเรื่องย่อไว้ว่า “เป็นนวนิยายที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ในทุกฉากทุกตอน ฉาบซ้อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัยผ่านบุคลิก รสนิยม และการดำเนินชีวิตของตัวละครเรื่องนี้ ถ้าจะอ่านเอารสก็เพลินใจไปกับลีลาการใช้ภาษาที่ลื่นไหลด้วยวรรณศิลปงดงาม ฉายให้เห็นชะตาชีวิตของผู้คนอย่างเราๆ ท่านๆ ที่มีชีวิตอยู่กับความรัก ผิดหวัง กำพร้า แสวงหา ความจำเสื่อม บ้าอยู่กับการหลอกตัวเองและคนอื่น เพื่อรอให้จุดจบมาถึงในวันหนึ่ง

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558

ส่วนถ้าจะอ่านเอาเรื่อง ก็สามารถทำให้ขบคิด พินิจพิเคราะห์ และคาดเดาไปต่างๆได้อย่างฉงนฉงาย ว่าทำไมหนอเด็กกำพร้าเหล่านี้จึงมีชีวิตที่แหว่งวิ่นเสียเหลือเกิน อะไรที่ปะติดปะต่อชะตากรรมของทุกตัวละครเข้าด้วยกัน และถ้าอ่นแบบไม่คิดอะไรเลย ขอบอกว่าอย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้รักดนตรี จนอดที่จะเสิร์ชหาในยูทูบมาเปิดคลอไม่ได้ เมื่อถึงฉากที่เล่าถึงอาหาร ก็อดที่จะคั่นหน้านั้นไว้ แล้วออกไปหาชิมตามให้ได้ เมื่อบรรยายถึงพฤกษานานา ก็อยากจะมีส่วนที่เป็นดงดอกไม้อย่างนั้นบ้าง ส่วนเมื่อกล่าวถึงการเดินทางก็ฉุกคิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่

และความรู้สึกเมื่อปิดหน้าสุดท้ายลง ก็คือเราจะรักชีวิตตัวเองมากขึ้น…เท่านี้ไม่เพียงพอหรือสำหรับการเป็นนวนิยายดีๆ เล่มหนึ่ง”

มติชนออนไลน์. รู้จัก “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต-เนรเทศ” นวนิยาย2เรื่อง ลุ้นชิงซีไรต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1441023573

หนังสือชุด สามเกลอ ยุคที่เป็น PDF

หนังสือชุดสามเกลอ

หนังสือชุดสามเกลอ

หนังสือชุด สามเกลอ (หรือ พล นิกร กิมหงวน) ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อน ซึ่งก็คือ ผู้ใหญ่วัย 40 ขึ้นไปกระมัง จะรู้จักเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่แน่ใจว่า เด็กรุ่นหลังอาจจะมีการตามๆ อ่านก็ได้  มีผู้ส่งเว็บหนังสือสามเกลอเป็น PDF มาให้ ในเว็บแจ้งว่า เกิดจากความเสียสละของสมาชิกชมรมนักอ่านสามเกลอมากมายหลายท่าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เพื่อนๆ ทุกคนได้อ่านสามเกลอตอนที่หาซื้อไม่ได้ในปัจจุบัน  เสียดายที่เด็กๆ ตามอ่านตลอด เพราะอ่านแล้วมีฮากับมุขตลกของ ป. อินทรปาลิต แต่ไม่ได้เก็บไว้เลย คงต้องมาอ่าน และมารื้อความฮา แบบสมัยก่อนจากที่นี่อีก

นอกจากจะได้อ่านหนังสือชุดสามเกลอแล้ว เว็บนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับชุดสามเกลอ เกร็ดความรู้สามเกลอ ฯลฯ มีของเยอะเลย ติดตามอ่านได้ที่ http://samgler.org/yahoo/PDF/

50 หนังสือดี แนะโดย 50 นักธุรกิจทั่วโลก

คุณพชร พูลเพิ่ม ได้รวบรวมหนังสือ 50 เล่ม จากนักธุรกิจ 50 คนที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พลาดไม่ได้แม้แต่เล่มเดียว”  ลองสำรวจดูนะคะ ว่าเคยอ่านเล่มไหน ต้องตามอ่านอีกกี่เล่ม ที่นักธุรกิจแนะให้อ่าน หลายเล่มมีเป็นภาคภาษาไทยแล้วด้วยค่ะ  Continue reading

หนังสืออนุสรณ์งานศพ (เล่มแรก) ที่มี QR Code

ผู้เขียนไปร่วมไว้อาลัยและได้รับหนังสืออนุสรณ์งานศพ ของคุณหมอ ทวีทอง กออนันตกูล ผู้เขียนได้เคยเป็นทีมงานเล็กๆ ที่ร่วมงานเครือข่ายห้องสมุดของคุณหมอ ที่คุณหมอตั้งใจช่วยให้ห้องสมุดของโรงพยาบาล ซึ่งไม่สามารถมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยตนเอง ด้วยความที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็น admin หรือด้วยความที่งบประมาณในการต้องมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือเซิร์ฟเวอร์เองนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง ในช่วงนั้นจะพบคุณหมอบ่อยๆ เพราะคุณหมอลงมือทำงานด้วยตนเอง ได้เรียนรู้แนวคิด และวิธีการทำงานจากคุณหมอหลายๆ อย่าง รวมทั้งคุณหมอก็เป็นห่วงสุขภาพของพวกเราอยู่เสมอๆ

หนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณหมอทวีทอง

หนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณหมอทวีทอง

อ่านหนังสืองานศพของคุณหมอ สมกับเป็นบทเรียนความรู้จากผู้ล่วงลับ เพราะส่วนแรก เป็นประวัติและผลงาน ส่วนที่สอง เป็นบทความที่น่าสนใจ ประกอบด้วย UCHA ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ใช้งานง่ายที่คุณหมอทวีทอง พัฒนาขึ้นเองและเผยแพร่ให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เขียนใช้อยู่ค่ะ ชอบมาก สนใจติดตามได้ที่ http://ucha-db.com นอกจากนี้ มีบทความทางการแพทย์ได้แก่ หลอดลมพิการ อธิบายหลักการทำงานของหลอดลม ประวัติหน่วยตรวจหลอดลม ณ สถาบันโรคทรวงอก และความผิดปกติทางปอดชนิดใหม่ที่ทีมแพทย์สถาบันโรคทรวงอกเป็นผู้ค้นพบ (PALLADA) Continue reading