ประสบการณ์ทำงาน

2559 กรกฎาคม  ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2558 พฤศจิกายน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2557 กันยายน –  กันยายน 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2557 (พ.ค.) ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2552-2553 รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
2549-2552 หัวหน้างานจัดการความรู้ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2532-2549 บรรณารักษ์ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 ผู้เชี่ยวชาญโครงการศูนย์ข้อมูลสตรี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s