ผู้ทรงคุณวุฒิ

2561

ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” ของนายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

2560

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความตระหนักและความรู้ของบรรณารักษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อการเข้าถึงแบบเปิด (Awareness and Knowledge of Librarians at Chiang Mai University Library towards Open Access) ของนางสาวกรรณิกา ศิริวัฒน์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2558

กรรมการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2557

กรรมการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556

กรรมการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการพัฒนาและจัดตั้งสำนักวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภุูมิ

2555

กรรมการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคลังจัดเก็บเอกสารสถาบันแบบเปิดของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Development of an Open Access Institutional Repository of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University) ของนางสาวมาริสา ชุง วินิจคำนวณ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2554

กรรมการวิพากย์หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการวิพากย์หลักสูตรสาชาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553

กรรมการวิพากย์หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

กรรมการวิพากย์หลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นผู้ร่วมปรับปรุงชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อใช้ใหม่ในภาคการเรียนที่ 1/2554 (หนังสือที่ ศธ 0522.15/ว 22 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553)

2552

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของ นางสาว จารุวรรณ กันหาโนน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มิถุนายน 2552)

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของ นายสิทธิชัย บวชไธสง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มิถุนายน 2552)

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเีที่ยงตรงของเครื่องมือของนางสาวณัชชา บวรพานิช นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พฤษภาคม 2552)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s