๒๙ กรกฎาคม “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอรัฐบาลเพื่อจัดตั้ง “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นวันสำคัญของภาษาไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ ซึ่งแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยเป็นอย่างมาก และเนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ การจัดตั้ง ” วันภาษาไทยแห่งชาติ” จึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านภาษาไทย และกระตุ้นให้บุคคลต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยร่วมใจใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง Continue reading