การเขียนอีเมล

การเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการเขียนอย่างไร การเขียนอีเมลในธุรกิจและการเขียนจดหมายทางธุรกิจต่างกันอย่างไร  โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถอ่านแนวทางการเขียนได้ที่

– What is the difference between a business letter and a business email?

– Office  emails should be different from personal emails