เท้าความ กับ ท้าวความ

เขียนบทความเสร็จไปหมาดๆ พอมาตรวจสอบความถูกต้องอีกที ทำให้เห็นคำที่เขียนผิด เพราะเกิดมีเส้นสีแดง (เขียนในโปรแกรมเวิร์ด)  ที่คำว่า “ท้าวความ”  ขึ้นมา เลยสงสัยว่า มีการเขียนผิดแน่ๆ ตอนที่เชียนก็เอะใจอยู่เหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบกับพจนานุกรม ด้วยเห็นว่าเป็นฉบับร่าง และได้มาอ่านทบทวนอีกครั้ง ค้นหาแหล่งอ้างอิง พบว่า จะต้องเขียนด้วย “เท้าความ” จึงจะถูกค่ะ

ขอนำบางส่วนจากคำอธิบายของ  ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม มาดังนี้ค่ะ

คำว่า “เท้า” จึงมิได้ใช้เป็นคำนามอย่างเดียวเท่านั้น หากใช้เป็นกริยา หมายความว่า “ยัน” หรือ “อ้างถึง” ได้ด้วย คำว่า “เท้าความ”ก็หมายถึง “อ้างถึงเนื้อความที่เคยพูดหรือเขียนมาแล้ว” คำนี้ต้องเขียนเป็น “เท้า” นะครับ ไม่ว่าจะเป็น “เท้าความ” “เท้าแขน” หรือ “เท้าเอว” เป็นต้นก็ตาม

ทั้งนี้ สามารถอ่านคำอธิบายทั้งหมดได้ที่ http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1271

รายการอ้างอิง

จำนงค์ ทองประเสริฐ. เท้าความ. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1271