แหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์

การค้นหาวิทยานิพนธ์สามารถสืบค้นได้จากหลายแหล่งสารสนเทศ บางแหล่งฟรี บางแหล่งต้องเป็นสมาชิก

เริ่มต้นง่ายๆ สืบค้นจากฐานข้อมูลในห้องสมุด (Library catalogue) ของมหาวิทยาลัยก่อนขยับมาควรค้นจาก IR (Institutional repositories) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ดำเนินการกันอยู่ แหล่งนี้เป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

CUIR คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่จะให้เฉพาะสาระสังเขปเท่านั้น

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีกแหล่งคือ Thai Digital Collection (TDC) ของ สกอ. หรือจะใช้ UC (Union Catalog) ของประเทศไทยคู่กับ OAIster  ซึ่งเป็นสหบรรณานุกรม (Union Catalog) เช่นกัน ด้วยจำนวนระเบียนที่มากกว่า 30 ล้านระเบียน

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ที่มีมาแต่เดิม โดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี หรือ TIAC ซึ่งปัจจุบันคือ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวนกว่า 80,663 ระเบียน ตังแต่ปี ค.ศ. 1966-2007 (เฉพาะสาระสังเขป)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ จัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในส่วนของ IR ควรจะได้สืบค้นจาก IR ของประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะ IR จะเป็นแหล่งที่รวบรวมคลังความรู้ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งมักจะรวมวิทยานิพนธ์ด้วย เช่น
Continue reading