คู่มือการใช้ห้องสมุด

คู่มือการใช้ห้องสมุด เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ห้องสมุดจัดทำ อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีการให้บริการของห้องสมุดใดที่จะสมบูรณ์ได้ ถ้าปราศจากคู่มือการใช้ห้องสมุด ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งบริการและวิธีการที่จะใช้บริการเหล่านั้น (Collison 1956 : 32)

การจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ดังนี้ (Fox 1977 : 296-303)
1. เพื่อเสนอข่าวสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานห้องสมุดซึ่งมีผลต่อผู้ใช้ห้องสมุด
2. เพื่อเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ ของห้องสมุด
3. เพื่อเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับหนังสือและการให้บริการ
4. เพื่อแนะนำผู้ใช้ในการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด
5. เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

อ่านบทความฉบับเต็ม