หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” เป็นหนังสือสำคัญยิ่งของจีนชุดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึงหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง  “ไอรัก คืออะไร” [1] หน้า 14 ในหัวข้อ “ดูพิพิธภัณฑ์ของห้องสมุด” ดังนี้

หนังสือ ซื่อคู่ฉวนซู เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้สี่ประเภทของจีน ได้แก่

  1. คัมภีร์ศาสนา หน้าปกสีเขียว เปรียบกับฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ)
  2. คัมภีร์ปรัชญา หน้าปกสีเหลือง เปรียบกับฤดูชิวเทียน (ฤดูใบไม้ร่วง)
  3. คัมภีร์เบ็ดเตล็ด หน้าปกสีเทา เปรียบกับฤดูตงเทียน (ฤดูหนาว)
  4. คัมภีร์ประวัติศาสตร์ หน้าปกสีแดง เปรียบกับฤดูเซี่ยเทียน (ฤดูร้อน)

และหน้า 18 ในหัวข้อ “ดูหนังสือโบราณ”

หนังสือนี้รวมทั้งหมดเป็นพันๆ เล่ม จักรพรรดิ์เฉียนหลงมีพระราชโองการให้รวบรวมเขียนด้วยลายมือทั้งหมด (ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นมีการพิมพ์แล้ว) สร้างไว้ 7 ชุด ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่ปักกิ่ง ไต้หวัน และหลานโจว ตอนกบฏไท้เผ็ง ถูกทำลายไป 3 ชุด เมื่อตอนที่กองทัพผสม 8 ชาติเข้าเผาวังหยวนหมิงหยวน ถูกทำลายไปอีกชุดหนึ่ง เขาบอกว่าธรรมดาไม่ให้
คนอื่นดูคัมภีร์นี้ตัวจริง ผู้ที่ต้องการศึกษาต้องอ่านจากไมโครฟิล์ม คนที่จับหนังสือต้องใส่ถุงมือ

จากแผ่นพับแนะนำหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้ข้อมูลของหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”  ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจไว้ดังนี้ [2] Continue reading

เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท (走近诗琳通公主 หรือ ZOU JIN SHILINTONG GONG ZHU)

20150208-Sirindhorn

ทุกครั้งเมื่อจะแนะนำหนังสือ มักจะอ่านจบก่อน แต่หนังสือ เรื่อง “เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท” (走近诗琳通公主  หรือ Zou jin Shilintong Gong zhu)   ขอสารภาพว่า ยังอ่านไม่จบ เรียกว่า ยังอ่านไม่ถึงไหนด้วยซ้ำ แต่เพราะพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะชื่อหนังสือ เพราะความชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน ของพระอาจารย์ชาวจีน 12 ท่าน ได้เขียนจากความทรงจำถึงพระองค์ และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำมาแปล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิปนุสรณ์ เป็นบรรณาธิการแปล จึงเขียนเพื่อชวนกันอ่านไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้ซาบซึ้งในพระวิริยะภาพแห่งการใฝ่เรียนรู้ พระจริยวัตรอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์ … การนำความทรงจำที่มีคุณค่างดงามเช่นนี้มารวบรวมเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นมาได้นั้น ย่อมยังผลให้ผู้อ่านของทั้ง 2 ประเทศเกิดความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มพูนความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทยและต่อสัมพันธไมตรีของทั้ง 2 ประเทศยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น ยังเป็นการแนะนำข้อมูลให้ความรู้แก่อนุชนของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย (คำนำ)

รายการอ้างอิง:

เผย์เสี่ยวรุ่ย และคนอื่นๆ. 2557. เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท. บรรณาธิการแปล โดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. นนทบุรี : ชวนอ่าน.

China-US Million Book Digital Library Project – จีน

เปิดโลก China-US Million Book Digital Library Project (MBP) ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

เมื่อได้รับแจ้งว่าให้เตรียมตัวไปดูงานเกี่ยวกับการแปลงหนังสือหายากเป็นดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโครงการใหญ่ที่เป็นความร่วมมือกับประเทศ สหรัฐอเมริกา ชื่อว่า China-US Million Book Digital Library Project หรือมีชื่อย่อว่า MBP Continue reading