พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)  โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เป็นการเน้นการฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวของ The  Innovator’s DNA : Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators โดย Hal B. Gregersen ซึ่งประกอบด้วย

  1. การเชื่อมโยง
  2. การตั้งคำถาม
  3. การสังเกต
  4. การสร้างเครือข่าย
  5. การทดลอง

ทักษะในการตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม  คนที่เป็นนวัตกร จะถามเก่ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม โดยมีเทคนิคในการตั้งคำถาม คือ
– อะไรจะเกิดขึ้นถ้า …. (What if) ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีแว่นตา X-Ray ราคาถูก  เป็นต้น
– มองหาปัญหา

ทักษะการหาไอเดียใหม่และการระดมสมอง หลังจากที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากการตั้งคำถามและการสังเกตแล้ว จะหาคำตอบ แนวทางการแก้ไข

หลักในการหาไอเดีย การหาไอเดียที่ดีที่สุด คือ หาไอเดียจำนวนมากและตัดไอเดียที่ใช้การไม่ได้ทิ้ง ดังนั้น ในการระดมสมอง พยายามเสนอไอเดียให้ได้มากที่สุดก่อน ไม่ต้องสนใจคุณภาพของไอเดีย เพราะทุกไอเดียเป็นไปได้เสมอ ให้เขียนทุกไอเดียที่คิดได้ และหาความเชื่อมโยงความคิดซึ่งอาจเกิดจากหลายศาสตร์ หลายวัฒนธรรม สาขาวิชาต่างๆ มาบรรจบกัน (แพร่งความคิด หรือ Intersection) ทำให้เกิดความคิดแปลกใหม่ นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ หรือเกิดจากความคิดที่ผลักดันศาสตร์ไปในทิศทางที่แน่ชัดก่อให้เกิดนวัตกรรมเฉพาะทาง (Directional Innovation) หรือเกิดความคิดหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาบรรจบกันทำให้เกิดเป็นความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมผสมผสาน (Intersectional Innovation)

ทักษะการทดลองเพื่อทำต้นแบบ หลังจากที่ได้ไอเดีย จะต้องทำไอเดียนั้นมาทดลองสร้างต้นแบบ (Prototype) (ในครั้งนี้ มิได้ฝึกทักษะการทดลอง)

ทักษะการนำเสนอ (การสร้างเครือข่ายหรือปฏิสัมพันธ์) เมื่อได้ต้นแบบแล้ว จะต้องมีทักษะในการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและคล้อยตามความคิดหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

เปิดบ้าน “กูเกิล” ในไทย “ความสุข” เบื้องหลังนวัตกรรม

สำนักงานกูเกิลในไทย อยู่บนพื้นที่ 1,100 ตร.ม. ของชั้นที่ 14 ตึกปาร์คเวนเจอร์ เป็นอย่างไรไปดูกันที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419596496&grpid=03&catid=03

นวัตกรรมในอนาคตของห้องสมุด

Barbara K. Stripling พูดถึงอนาคตของห้องสมุดไว้ใน american.libraries มีอะไรหลายๆ อย่าง น่าคิดตาม ที่แฝงมาบทความนี้

จากการถูกสอบถามเรื่องอนาคตของห้องสมุดจะเป็นอย่างไรในยุคของเทคโนโลยีสมัยนี้  เมื่อถูกถามแบบนี้ ฉัน (Barbara) ได้ตอบไปว่า ห้องสมุดก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นอะไรล่ะ

ห้องสมุดทุกประเภท กำลังคิดถึงนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร การสอน การโปรแกรม และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ นวัตกรรมใดที่ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดเฉพาะต้องใช้ และเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงสำหรับห้องสมุด

Continue reading

กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม : Creative Innovation Thinking

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ได้จัด  TSP Talk เรื่อง “กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม : Creative Innovation Thinking” โดย อาจารย์ ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ภูมิพร ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม หรือ Innovation เป็นสูตรจำง่ายๆ ว่า Idea + Know how = Innovation

ดังนั้น เวลาที่จะทำอะไร ต้องเห็นภาพรวม เห็น output สุดท้าย แล้วถึงวางแผนว่าจะต้องเตรียมอะไร ทำอะไรบ้าง ใส่อะไรเข้าไปจึงจะบรรลุภาพรวมหรือ output สุดท้ายนั้นๆ Continue reading