สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 12 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  11

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

วันธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน (ACADEMIC EXPO FOR THE PEOPLE)

ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน  ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทุกด้าน มุ่งตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน และสังคม มีการจัดแสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดการนำความรู้ไปบริการสังคม (Service Learning) พร้อมกับได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ความโดนเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านบริการสังคม ด้านนวัตกรรมและด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม

ในงานนี้้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมนำเสนอ Library Application แอพเพื่อการใช้ห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือของสำนักหอสมุด นอกจากนี้ยังจัดนำชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตลอดทั้ง 2 วัน

สำนักหอสมุด มธ.เปิดตัว TULIB App

TULIB App  เป็น App ชุดโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลการยืม ยืมต่อ จองหนังสือ รวมทั้ง มี Virtual Library Tour และ Learning  ลองติดตั้งมาลองใช้ดูนะคะ แล้วจะเห็นว่าการใช้บริการห้องสมุดเป็นเรื่องง่ายๆ ค่ะ

TULIB App

TULIB App

รายละเอียดของ TULIB APP

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ครั้งที่ 6

จากการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ครั้งที่ 6 หรือ  6th APRC Membership Conference(2014) หรือ  OCLC 6th Asia Pacific Regional Council 2014 Membership Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  13-14 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Collaboration in the Asia Pacific Century” นั้น มีหลายประเด็นที่วิทยากรพูดถึง และคิดว่าน่าสนใจ ขอนำมาแลกเปลี่ยนดังนี้ค่ะ

 • Current Status and Future of Science and Technology Information Service in Korea : KISTI Service 3.0 (by Dr. Hee Yoon Choi, Director General, Information Service Center, KISTI)
  พุดถึงภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน KISTI (Korea Institute of Science and Technology Information) ที่ต้องพัฒนาคุณค่าเพื่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (ที่เป็นทั้งผู้บริหารที่ต้องวางแผน นักวิจัย ฯลฯ) ของแต่ละหน่วยงาน โดยชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นแนวโน้มต่างๆ   พูดโดยสรุปก็คือ Contents + Service = Customers เสริมคุณค่าทางด้านเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
 • How to collect and distribute thesis and dissertations by using dCollection system (by Yung Heun (Edmund) Pae Principal Researcher, Higher Education Information Academic Research Information Division KERIS (Korea Education & Research Information Service)
  หัวข้อนี้ น่าสนใจตรงประเด็นของการส่งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นั้น มีกระบวนทำเป็น Creative Commons และให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเปิดเผยหรือไม่
 • Understanding the collective collection (by Lorcan Dempsey, OCLC Vice President, Office of Research and Chief Strategist)
  พูดถึงเรื่อง Collective collection และได้กล่าวถึงหนังสือ เรื่อง Understanding the Collective Collection: Towards a System-wide Perspective on Library Print Collections
 • Collaborative management of institutional assets: The University of Hong Kong’s CRIS (by David Palmer, Associate Librarian for Digital Strategies, The University of Hong Kong)
  เป็นสถาบันที่เห็นพัฒนาการของการทำเป็น IR อย่างต่อเนื่องและดีมากๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ที่เริ่มทำ IR (ด้วย DSpace) จนปัจจุบันพัฒนาการเป็น Current Research Information System (CRIS) เน้นความเชื่อมโยงของข้อมูลนักวิจัย องค์กร ผลงานทางวิชาการ วิจัย ใช้ Bibliometrics เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในระดับนักวิจัย บทความในวารสาร และวารสารแต่ละชื่อ พัฒนาโดย CINECA (ประเทศอิตาลี)
  ติดตามตัวอย่างจากประวัติของวิทยากรดูได้ค่ะ http://hub.hku.hk/handle/10722/205675

สำหรับการประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ที่ผ่านมา มีดังนี้

 • 1st APRC Membership Conference (2009) ที่ปักกิ่ง, จีน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2552มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 101 คน
 • 2nd APRC Membership Conference (2010) จัดขึ้นที่ Waseda University, โตเกียว, ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 115 คน
 • 3rd APRC Membership Conference (2011) จัดขึ้นที่ National Taiwan University, ไทเป, ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 180 คน
 • 4th APRC Membership Conference (2012) จัดขึ้นที่ National Library of Malaysia, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 291 คน
 • 5th APRC Membership Conference (2013) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 340 คน
 • 7th APRC Membership Conference (2015) กำหนดจะจัดให้มีขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

คืนความสุขให้ทุกครัวเรือนด้วยโปรแกรม Filmvirus :Happy People

ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติแสนสุขพิเศษ เฉพาะเดือนตุลาคมนี้ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกิจกรรมเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3531

20141003-Poster-Happy-People1
โปรแกรมหนัง

คุยกับหนัง โดย อ.ทรงยศ แววหงษ์

เชิญชวนชมหนังฟรี และคุยกันเรื่องหนัง กับ อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์  ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ้นทร์ โทร. 02-6133531

โปรแกรมหนังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557โปรแกรมหนังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

Koha in Thailand

จาก Koha Newsletter 5,7 (July 2014) ลงข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนการใช้ระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์มาเป็น Koha โดยถือโอกาสการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี เปิดตัวการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อรองรับการให้บริการใน 4 วิทยาเขต ความสำเร็จในการย้ายระบบไป Koha ดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การจัดอบรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) บริษัท ปันสาร เอเซีย จำกัด (ในการติดตั้งและพัฒนาระบบ) และบริษัท Wiserf Technologies (ในการถ่ายโอนข้อมูล)
บรรณานุกรม:

Pongtawat Chippimolchai. Koha in Thailand! Koha Community Newsletter: July 2014. Retreived 8 July, 2104 from http://koha-community.org/koha-community-newsletter-july-2014/

WordShare ILL : การยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ OCLC

ตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัว WordShare ILL ไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นั้น บริการดังกล่าวเป็นการบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง แต่เป็นการระหว่างห้องสมุดของสมาชิกในเครือข่าย OCLC ทั่วโลก การจะให้บริการยืมดังกล่าวได้ สมาชิกจะต้องนำข้อมูลทางบรรณานุกรมของห้องสมุดเข้าในระบบ OCLC นับเป็นห้องสมุดในประเทศไทยแห่งแรกที่เริ่มเปิดการให้บริการดังกล่าว

เมื่อผู้ใช้ของสมาชิกในเครือข่ายสืบค้นรายการที่ต้องการแต่ปรากฏอยู่ในห้องสมุดแห่งอื่นๆ สามารถติดต่อห้องสมุดเพื่อขอสำเนาเอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืมและห้องสมุดผู้ขอยืม ผ่านระบบส่วนกลางของ OCLC ทำให้ห้องสมุดในเครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ โดยมีระบบการคิดค่าใช้จ่ายที่ตั้งค่าในส่วนของค้าใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นสากลทั้งในฝั่งที่เป็นผู้ให้ยืม และผู้ขอยืม มีความปลอดภัยในเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสาร หรือเอกสารออนไลน์ต่างๆ ทาง OCLC จะเป็นตัวกลางในการทำ Contact Publisihng อีกทั้งยังมีระบบ Article Exchange ที่สามารถส่งไฟล์เอกสารได้ขนาดที่มากถึง 60 MB รองรับทุกนามสกุลและจะลบโดยอัตโนมัติหากมีการแล้วใน 5 วัน และถ้ายังไม่ได้เปิดอ่าน ระบบจะเก็บไว้ 30 วัน ในส่วนของระบบ Article sharing นั้น ระบบเอื้อให้สามารถแบ่งปันการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย รวมทั้งมีระบบขอยืมAutomatic Deflection สำหรับกรณีที่มีผู้ต้องการยืมมากกว่า 1 แห่ง ห้องสมุดแห่งที่ 1 ไม่สามารถให้ยืมได้ ระบบจะดำเนินการหาห้องสมุดแห่งต่อไปให้โดยอัตโนมัติ และมีการจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเพื่อการวางแผนในการบริหารจัดการสารสนเทศต่อไปได้

รายการอ้างอิง:

OCLC. บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ (OCLC Interlibrary Loan Service). [2557] (เอกสารสำเนาแจกในงานเปิดตัวห้องสมุดดิจิทัลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)

 

 

มธ. เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล

“To be a leader in library service and information literacy with the most up-to-date information and technology to create an international network of cooperation between libraries.”  หรือ สำนักหอสมุดเป็นผู้นำบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีนำสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ

จากวิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดังข้อความข้างต้น  สำนักหอสมุด มธ. ได้เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557  เพื่อแสดงถึงความสำเร็จส่วนหนึ่งที่บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยในวันนี้ (26 มิ.ย.) เวลา 14.00 น.  ได้จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล

20140626-TU-DL-Card

 โดยสำนักหอสมุดผลักดันให้เกิดระบบ 3 ระบบที่สำนักหอสมุด นำมาใช้ได้แก่
1. ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการโอเพนซอร์ส ที่ชื่อว่า Koha มาใช้ ซึ่งนับว่าเป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ศึกษา และเปลี่ยนระบบห้องสมุดบูรณาการเชิงพาณิชย์มาเป็นโอเพนซอร์ส พร้อมเปิดให้บริการ
2. ระบบการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ/การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ด้วยระบบ MyCat ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การส่งร่างวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบซ้ำซ้อนหรือการคัดลอกด้วยโปรแกรม CopyCat
3. ระบบการสืบค้นห้องสมุดข้ามประเทศเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ระบบนี้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถสืบค้นหาเอกสารที่ต้องการ และสามารถใช้บริการผ่านสำนักหอสมุด มธ. ในการติดต่อขอยืมเอกสารดังกล่าวได้ อันเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย 70,000 แห่งนับว่าเป็นแห่่งแรกที่เปิดให้บริการในประเทศไทย

เชิญชมวิดีทัศน์ แนะนำ 4 นวัตกรรมไอทีล่าสุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานเปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล”

Continue reading

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โถงหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียด  http://main.library.tu.ac.th/tulib/myupload/tudigitaldetail.pdf