สพฐ. จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ (เทบ-พะ-รัด-มะ-นี-กาน) รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้ เป็นการรวบรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง จำนวน 60 บท ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่พระชนมายุ 12 พรรษา (พ.ศ. 2510) จนถึงพระชนมายุ 45 พรรษา (พ.ศ. 2543)

ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดพิมพ์หนังสือเทพรัตนมณีกานท์ จำนวน 3.5 หมื่นเล่ม เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ยังแจกให้สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย

รายการอ้างอิง

เกศกาญจน์. ‘เทพรัตนมณีกานท์’ หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/20150930/214302.html

เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท (走近诗琳通公主 หรือ ZOU JIN SHILINTONG GONG ZHU)

20150208-Sirindhorn

ทุกครั้งเมื่อจะแนะนำหนังสือ มักจะอ่านจบก่อน แต่หนังสือ เรื่อง “เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท” (走近诗琳通公主  หรือ Zou jin Shilintong Gong zhu)   ขอสารภาพว่า ยังอ่านไม่จบ เรียกว่า ยังอ่านไม่ถึงไหนด้วยซ้ำ แต่เพราะพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะชื่อหนังสือ เพราะความชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน ของพระอาจารย์ชาวจีน 12 ท่าน ได้เขียนจากความทรงจำถึงพระองค์ และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำมาแปล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิปนุสรณ์ เป็นบรรณาธิการแปล จึงเขียนเพื่อชวนกันอ่านไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้ซาบซึ้งในพระวิริยะภาพแห่งการใฝ่เรียนรู้ พระจริยวัตรอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์ … การนำความทรงจำที่มีคุณค่างดงามเช่นนี้มารวบรวมเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นมาได้นั้น ย่อมยังผลให้ผู้อ่านของทั้ง 2 ประเทศเกิดความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มพูนความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทยและต่อสัมพันธไมตรีของทั้ง 2 ประเทศยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น ยังเป็นการแนะนำข้อมูลให้ความรู้แก่อนุชนของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย (คำนำ)

รายการอ้างอิง:

เผย์เสี่ยวรุ่ย และคนอื่นๆ. 2557. เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท. บรรณาธิการแปล โดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. นนทบุรี : ชวนอ่าน.

เกร็ดพิพิธภัณฑ์

ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์บางส่วนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ ซึ่งทำให้เห็นแนวคิดในการจัดพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ Continue reading

หนังสืออนุสรณ์งานศพ

จากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ทัวร์น้องโจ้ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศออสเตรเลีย เสด็จฯ ทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ทรงบันทึก[1]ถึงหนังสือประเภทที่หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียสนใจมากที่สุด คือ หนังสือที่พิมพ์แจกในงานศพ เป็นหนังสือที่เผยแพร่ความรู้ที่ดีมาก เลยทำให้นึกถึง หนังสือประเภทอนุสรณ์งานศพ ขึ้นมา เพราะเป็นจริงดังที่หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียสนใจ เนื่องจาก เนื้อหาในหนังสืออนุสรณ์งานศพส่วนใหญ่จะมีประวัติของผู้เสียชีวิต ซึ่งถ้าเป็นบุคคลสำคัญด้วยแล้ว แหล่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ และโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตเป็นผู้รวบรวม นอกจากจะมีชีวประวัติของผู้เสียชีวิตแล้ว ยังประกอบด้วย คำไว้อาลัย ของญาติพี่น้อง บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต เนื้อหาอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต เช่น ผู้เสียชีวิตเป็นแพทย์ หรือโรคที่ทำให้เสียชีวิต ก็จะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ การดูแลสุขภาพ บางครั้ง เป็นเนื้อหาที่่เขียนขึ้นมาใหม่ หรือตัดตอนหรือคัดมาจากบทหนึ่งในหนังสือ แต่ที่เห็นมากมักจะเป็นเนื้อหาทางศาสนา[2] การปฏิบัติธรรม การดำเนินชีวิต ธรรมะในชีวิตประจำวัน และบางทีเนื้อหาบางอย่างนั้นก็มิได้ปรากฏอยู่ในการพิมพ์หนังสือทั่วไป จึงพบการรวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพนี้จัดแยกเป็น Collection หนึ่งโดยเฉพาะในห้องสมุด และจะมีผู้สนใจรวบรวมหนังสือประเภทนี้ Continue reading

สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (2)

มาฝึกหัดการเลือกคำดรรชนีอีก 1 ตัวอย่างนะคะ ยังเป็นเรื่องแกะรอยโสม อยู่ค่ะ มีข้อความดังนี้

“เรื่องของพันธุ์พืชนี้ เขามีห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลก สำหรับใช้คุณสมบัติต่างๆ ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ปรับอุณหภูมิไว้ประมาณ -50 องศา ความชื้นประมาณ 10% จะเก็บได้ประมา 150 ปี

ที่เกาหลีมีชุดดินท่าที่สำรวจมาแล้วประมาณ 370 ชุด ทางราชการทำหน้าที่สำรวจดินแดนแนะนำเรื่องการปรับปรุงดิน (ในนิทรรศการมีตัวอย่าง profile ของดินไว้ให้ดูด้วย)

เรื่องการควบคุมศัตรูพืชมีหลายวิธี ประเด็นหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญ คือ การร่วมมือกันระหว่างประเทศ ศัตรูพืชบางชนิดก็มาจากต่างประเทศ เช่น ตั๊กแตนที่มาจากทางตอนใต้ของจีน ถ้าได้ข้อมูลจากบริเวณนั้นจะวางแผนเตือนภัยได้ดีขึ้น ทางราชการมีหน้าที่แนะนำเรื่องสายพันธุ์ที่ต้านทานศัตรูพืชได้ และมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ด้านปศุสัตว์ แสดงเรื่องการย้ายฝากตัวอ่อนของโค (Embryo Transfer) เขาอธิบายว่าสั่งเชื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศ แต่แม่พันธุ์นั้นใช้พันธุ์เกาหลีซึ่งได้คัดพันธุ์จนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับภูมิอากาศ เกาหลียังสั่งเนื้อเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ก็จะเลือกประเทศที่ปลอดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย เขามีมาตรการ เรื่อง การควบคุมโรคในประเทศ” (จากพระราชนิพนธ์ แกะรอยโสม หน้า 55)

ลองอ่านและเลือกคำดรรชนี อีกตัวอย่างหนึ่ง นะคะ แล้วค่อยคลิก Continue reading เพื่อดูว่า เลือกตรงกันหรือไม่ Continue reading

สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (1)

หนังสือวิชาการ (มักจะเป็นภาษาต่างประเทศ) มักจะทำดรรชนี หรือ index ไว้ท้ายเล่มของหนังสือ เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาเรื่องราวที่ต้องการอ่านว่าปรากฏอยู่ในหน้าใดของหนังสือ คำดรรชนีที่เลือกมานี้จะเป็นคำที่เลือกสรรหรือคัดเลือกว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเรื่องราวที่ต้องการได้ การที่จะพิจารณาและเลือกคำดรรชนี จึงต้องอ่านอย่างวิเคราะห์ และพิจารณาว่าคำใดที่จะนำมาเป็นดรรชนี

ด้วยขณะนี้กำลังคัดเลือกคำดรรชนีจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ที่ล้วนแต่มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น ขออัญเชิญบางตอนในหนังสือเรื่อง แกะรอยโสม เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าเพียง 1 ย่อหน้าในการบันทึกนั้น มีเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย และเพื่อเป็นการให้ท่านผู้อ่าน ทดลองเลือกคำดรรชนี จากข้อความต่อไปนี้

“อีกห้องแสดงเครื่องเคลือบ อายุประมาณครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 12 สมัย Koryo ตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนของจีน ของที่ตั้งแสดงมีหม้อกำยาน มีฝาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เหยือกสุรามีบทกวีจีนเกี่ยวกับการดื่มสุราเขียนไว้ กระเบื้องเคลือบสำหรับมุงหลังคา ที่น่าสนใจ คือ เครื่องเคลือบที่มีการฝังลวดลาย มีวิธีการ คือ แคะดินออกตามลวดลาย แล้วใส่ดินผสมสีเข้าไปแทน อีกอย่างหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจ คือ เคลือบสีแดง ทำจากสนิมของทองแดงซึ่งเกาหลีใช้มาก่อนที่อื่น ในห้องนี้ยังแสดงมงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีที่ขุดพบในสุสาน ซึ่งสูงถึง 120 เมตร มงกุฎประดับหยกเป็นรูปเขากวางชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ไซบีเรีย ก่อนที่จะไปล่าสัตว์หมอผีจะต้องเอาเขากวางาสวมเป็นสิริมงคล ของที่เป็นมงคลที่ถือกันในสมัยก่อน คือ หยก ดาบสำริด กระจกสำริด” (จากพระราชนิพนธ์ แกะรอยโสม หน้า 15)

ฝึกหาคำดรรชนี ดูนะคะ แล้วค่อยดูว่าตรงกันหรือไม่ หรืออาจจะมีคำที่มากกว่า เมื่อเสร็จแล้ว ค่อยคลิก Continue reading เพื่อดูว่า เลือกตรงกันหรือไม่ Continue reading

ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่เนื้อหา

จากพระราชนิพนธ์ เรื่อง ประพาสภาษา ในสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงบันทึกเมื่อไปเสด็จพระราชดำเนินไปเรียนภาษาเยอรมันที่เมืองเกิคติงเงน ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรห้องสมุด Herzog August ทรงบันทึกถึงลักษณะหนังสือของ Herzog August ไว้ดังนี้

หนังสือของ Herzog August มีลักษณะพิเศษคือ ห่อปกด้วยหนังสีขาวอย่างเรียบๆ เขียนชื่อหนังสือที่ปกด้วยลายมือบนเล่มเหมือนกับเอาแผ่นหนังที่ใช้แล้วมาห่อ ความคิดของท่าน คือ ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่เนื้อหา ปกมีไว้เพียงเพื่อรักษาหนังสือให้ดี และให้รู้ว่าเล่มไหน เป็นเล่มไหน ท่านทำแคตาล็อกหนังสือด้วยตนเองด้วย

เยี่ยมชมห้องสมุด Herzog August ได้ที่ http://www.hab.de/en/home.html

รายการอ้างอิง:
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ประพาสภาษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2546.

หนังสือเสียงเดซี เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

หนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิแอมเวย์ เพื่อสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา ชวนอาสาสมัครร่วมอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 70 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงคุณภาพสูงรูปแบบซีดีระบบเดซี เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการทางสายตา และห้องสมุดทั่วไป

เปิดรับอาสาสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1-20 มิถุนายน 2557 สำรองที่นั่งอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 อบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 – 14 กรกฎาคม 2557 จองเวลาอ่านหนังสือเสียง
วันที่ 15 กรกฎาคม – 29 พฤศจิกายน 2557 อ่านและบันทึกหนังสือเสียง

รายละเอียดเพิ่มเติม