มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ได้เสนอข้อมูลห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library ที่ผ่านจาก สัมภาษณ์ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้กำเนิดห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย และมีความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินห้องสมุดที่ขอรับการตรวจประเมิน และมีการสัมภาษณ์ห้องสมุดที่เข้าโครงการนำร่องในการตรวจประเมิน 10 แห่ง โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตามอ่านรายละเอียด

รายการอ้างอิง

วรธาร. มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย. ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5236 หน้า M1

การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

เครือข่ายความร่วมมือการใช้บริการและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายประกันคุณภาพ และความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ทำให้ประชาคม มฉก. ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้บริการของห้องสมุดในเครือข่ายดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ Continue reading

CHANGES AND CHALLENGES OF ACADEMIC LIBRARIES

“โลกของเราหมุนอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลเพียงเสี้ยววินาที ผู้คนนิยมก้มหน้ามองจอคอมพิวเตอร์มากกว่าหน้ากระดาษ และข้อมูลข่าวสารปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของงานห้องสมุด” บทนำบางตอนของการบรรยายภายใต้หัวข้อ “Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges” ของ Adj. Prof. Dr. Gillian Hallam  ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6902

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 12 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  11

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

วันธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน (ACADEMIC EXPO FOR THE PEOPLE)

ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน  ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทุกด้าน มุ่งตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน และสังคม มีการจัดแสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดการนำความรู้ไปบริการสังคม (Service Learning) พร้อมกับได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ความโดนเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านบริการสังคม ด้านนวัตกรรมและด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม

ในงานนี้้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมนำเสนอ Library Application แอพเพื่อการใช้ห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือของสำนักหอสมุด นอกจากนี้ยังจัดนำชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตลอดทั้ง 2 วัน

สำนักหอสมุด มธ.เปิดตัว TULIB App

TULIB App  เป็น App ชุดโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลการยืม ยืมต่อ จองหนังสือ รวมทั้ง มี Virtual Library Tour และ Learning  ลองติดตั้งมาลองใช้ดูนะคะ แล้วจะเห็นว่าการใช้บริการห้องสมุดเป็นเรื่องง่ายๆ ค่ะ

TULIB App

TULIB App

รายละเอียดของ TULIB APP

คืนความสุขให้ทุกครัวเรือนด้วยโปรแกรม Filmvirus :Happy People

ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติแสนสุขพิเศษ เฉพาะเดือนตุลาคมนี้ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกิจกรรมเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3531

20141003-Poster-Happy-People1
โปรแกรมหนัง

คุยกับหนัง โดย อ.ทรงยศ แววหงษ์

เชิญชวนชมหนังฟรี และคุยกันเรื่องหนัง กับ อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์  ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ้นทร์ โทร. 02-6133531

โปรแกรมหนังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557โปรแกรมหนังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557

Library Lab

จากการฟังบรรยายของ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ เรื่อง การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ : แนวโน้มปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (ในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) บางตอนของการบรรยาย ได้พูดถึงห้องสมุดขนาดใหญ่มักจะมี ห้องทดลองของห้องสมุด หรือ Library Lab และได้ยกตัวอย่างห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก (New York Public Library) ห้องสมุดแห่งชาติราชอาณาจักร (British Library) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เช่น Harvard University, North Carolina State University, University of Michigan รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ OCLC การมีห้องทดลองของห้องสมุด เพื่อทดลองและคิดค้นรูปแบบบริการห้องสมุดใหม่ๆ เลยสืบค้นด้วยคำว่า Library lab ดู พบเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ

เช่น Harvard University มีนวัตกรรมหลายๆ อย่างน่าติดตามอ่านค่ะ ลองเข้าไปดูนะคะ 

New York Public Library เป็นอีก Lab หนี่งที่มีนวัตกรรมเจ๋งๆ ค่ะ เข้าไปอ่านได้ค่ะ

ที่ British Library Lab ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ

ดูหลายๆ แห่งเพิ่มเติมอีกนะคะ

Koha in Thailand

จาก Koha Newsletter 5,7 (July 2014) ลงข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนการใช้ระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์มาเป็น Koha โดยถือโอกาสการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี เปิดตัวการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อรองรับการให้บริการใน 4 วิทยาเขต ความสำเร็จในการย้ายระบบไป Koha ดังกล่าวนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การจัดอบรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) บริษัท ปันสาร เอเซีย จำกัด (ในการติดตั้งและพัฒนาระบบ) และบริษัท Wiserf Technologies (ในการถ่ายโอนข้อมูล)
บรรณานุกรม:

Pongtawat Chippimolchai. Koha in Thailand! Koha Community Newsletter: July 2014. Retreived 8 July, 2104 from http://koha-community.org/koha-community-newsletter-july-2014/