เกร็ดพิพิธภัณฑ์

ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์บางส่วนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ ซึ่งทำให้เห็นแนวคิดในการจัดพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ Continue reading

สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (2)

มาฝึกหัดการเลือกคำดรรชนีอีก 1 ตัวอย่างนะคะ ยังเป็นเรื่องแกะรอยโสม อยู่ค่ะ มีข้อความดังนี้

“เรื่องของพันธุ์พืชนี้ เขามีห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลก สำหรับใช้คุณสมบัติต่างๆ ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ปรับอุณหภูมิไว้ประมาณ -50 องศา ความชื้นประมาณ 10% จะเก็บได้ประมา 150 ปี

ที่เกาหลีมีชุดดินท่าที่สำรวจมาแล้วประมาณ 370 ชุด ทางราชการทำหน้าที่สำรวจดินแดนแนะนำเรื่องการปรับปรุงดิน (ในนิทรรศการมีตัวอย่าง profile ของดินไว้ให้ดูด้วย)

เรื่องการควบคุมศัตรูพืชมีหลายวิธี ประเด็นหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญ คือ การร่วมมือกันระหว่างประเทศ ศัตรูพืชบางชนิดก็มาจากต่างประเทศ เช่น ตั๊กแตนที่มาจากทางตอนใต้ของจีน ถ้าได้ข้อมูลจากบริเวณนั้นจะวางแผนเตือนภัยได้ดีขึ้น ทางราชการมีหน้าที่แนะนำเรื่องสายพันธุ์ที่ต้านทานศัตรูพืชได้ และมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ด้านปศุสัตว์ แสดงเรื่องการย้ายฝากตัวอ่อนของโค (Embryo Transfer) เขาอธิบายว่าสั่งเชื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศ แต่แม่พันธุ์นั้นใช้พันธุ์เกาหลีซึ่งได้คัดพันธุ์จนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับภูมิอากาศ เกาหลียังสั่งเนื้อเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ก็จะเลือกประเทศที่ปลอดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย เขามีมาตรการ เรื่อง การควบคุมโรคในประเทศ” (จากพระราชนิพนธ์ แกะรอยโสม หน้า 55)

ลองอ่านและเลือกคำดรรชนี อีกตัวอย่างหนึ่ง นะคะ แล้วค่อยคลิก Continue reading เพื่อดูว่า เลือกตรงกันหรือไม่ Continue reading

สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (1)

หนังสือวิชาการ (มักจะเป็นภาษาต่างประเทศ) มักจะทำดรรชนี หรือ index ไว้ท้ายเล่มของหนังสือ เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาเรื่องราวที่ต้องการอ่านว่าปรากฏอยู่ในหน้าใดของหนังสือ คำดรรชนีที่เลือกมานี้จะเป็นคำที่เลือกสรรหรือคัดเลือกว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเรื่องราวที่ต้องการได้ การที่จะพิจารณาและเลือกคำดรรชนี จึงต้องอ่านอย่างวิเคราะห์ และพิจารณาว่าคำใดที่จะนำมาเป็นดรรชนี

ด้วยขณะนี้กำลังคัดเลือกคำดรรชนีจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ที่ล้วนแต่มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น ขออัญเชิญบางตอนในหนังสือเรื่อง แกะรอยโสม เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าเพียง 1 ย่อหน้าในการบันทึกนั้น มีเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย และเพื่อเป็นการให้ท่านผู้อ่าน ทดลองเลือกคำดรรชนี จากข้อความต่อไปนี้

“อีกห้องแสดงเครื่องเคลือบ อายุประมาณครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 12 สมัย Koryo ตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนของจีน ของที่ตั้งแสดงมีหม้อกำยาน มีฝาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เหยือกสุรามีบทกวีจีนเกี่ยวกับการดื่มสุราเขียนไว้ กระเบื้องเคลือบสำหรับมุงหลังคา ที่น่าสนใจ คือ เครื่องเคลือบที่มีการฝังลวดลาย มีวิธีการ คือ แคะดินออกตามลวดลาย แล้วใส่ดินผสมสีเข้าไปแทน อีกอย่างหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจ คือ เคลือบสีแดง ทำจากสนิมของทองแดงซึ่งเกาหลีใช้มาก่อนที่อื่น ในห้องนี้ยังแสดงมงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีที่ขุดพบในสุสาน ซึ่งสูงถึง 120 เมตร มงกุฎประดับหยกเป็นรูปเขากวางชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ไซบีเรีย ก่อนที่จะไปล่าสัตว์หมอผีจะต้องเอาเขากวางาสวมเป็นสิริมงคล ของที่เป็นมงคลที่ถือกันในสมัยก่อน คือ หยก ดาบสำริด กระจกสำริด” (จากพระราชนิพนธ์ แกะรอยโสม หน้า 15)

ฝึกหาคำดรรชนี ดูนะคะ แล้วค่อยดูว่าตรงกันหรือไม่ หรืออาจจะมีคำที่มากกว่า เมื่อเสร็จแล้ว ค่อยคลิก Continue reading เพื่อดูว่า เลือกตรงกันหรือไม่ Continue reading

หนังสือเสียงเดซี เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

หนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิแอมเวย์ เพื่อสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา ชวนอาสาสมัครร่วมอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 70 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงคุณภาพสูงรูปแบบซีดีระบบเดซี เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการทางสายตา และห้องสมุดทั่วไป

เปิดรับอาสาสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1-20 มิถุนายน 2557 สำรองที่นั่งอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 อบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 – 14 กรกฎาคม 2557 จองเวลาอ่านหนังสือเสียง
วันที่ 15 กรกฎาคม – 29 พฤศจิกายน 2557 อ่านและบันทึกหนังสือเสียง

รายละเอียดเพิ่มเติม