Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหลักสูราปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Learning in the  Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges วิทยากรโดย Adjunt Professor Dr. Gillan Hallam จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ บริสเบน ออสเตรเลีย วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชจิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าฟังได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปฟังแล้วคงได้กลับมาเขียนเล่าสู่กันฟังค่ะ

Library and Information Skills / Study Skills Tutorial

จากประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดกับกลุ่มผู้ใช้หลายๆ ระดับ การแนะนำการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษา ค้นคว้า การบริการตอบคำถามเรื่องการสืบค้นแหล่งสารสนเทศ การเขียนการอ้างอิง การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมแก่นิสิต นักศึกษา การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจาณาผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะงานในส่วนนี้จะเห็นคุณภาพของการทำวิทยานิพนธ์ อย่างชัดเจน ทั้งในการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา การเขียนทางวิชาการ การเขียนการอ้างอิง การคัดลอกผลงานของผู้อื่น การใช้คำที่ถูกต้อง ฯลฯ) หรือการเป็นนักวิจัยร่วมกับหลายๆ บุคคล ทำให้รับรู้ได้ว่า ในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเขียนผลงานทางวิชาการ ยังขาดความตระหนักรู้ในเรื่องความสมบูรณ์ของการเขียนผลงานทางวิชาการ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย ทำให้คิดว่า ถ้ามีการหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยและทักษะการใช้สารสนเทศให้กับทุกๆ คนแล้ว น่าจะเป็นส่วนที่บรรเทาปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้บ้าง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานต่างๆ ดังกล่าว ต้องมีความแม่นยำ มีความเข้มงวดกับประเด็นต่างๆ ที่จำเป็นในการค้นคว้า วิจัยแล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิดคุณภาพของงานวิชาการนั้นๆ

ทราบว่า สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการใช้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา และต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นหลักสูตรบังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านหลักสูตรนี้ก่อน ส่วนของไทย ไม่แน่ใจค่ะ ว่ามีหลักสูตรแบบนี้หรือไม่ จะทราบแต่ว่า มีหลักสูตรพื้นฐานในการสอนการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่วนการเข้มข้นของการเรียน การทดสอบนั้นคงขึ้นอยู่กับแต่ละแห่ง

ขอยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ที่มีการจัดโปรแกรมการสอนทางออนไลน์ ที่ชื่อว่า ELISE (ELISE : Enabling library and information skill for everyone) ใช้สอนนักศึกษาให้ทราบถึงวิธีการใช้สารสนเทศ เป็นหลักสูตรบังคับเพิ่อเป็นช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ ในการด้านการสืบค้น ซึ่่งแน่นอนว่าต้องมีการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการของห้องสมุด การใช้สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ความเข้าใจในการพัฒนาการเขียนผลงาน เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคัดลอกผลงาน จริยธรรมในการวิจัย ซึ่งทักษะที่นักศึกษาจะได้จากโปรแกรมนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการทำงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้จากชั้นเรียน และต่อยอดไปถึงงานทางวิขาการในอนาคต โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 80% Continue reading

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ห้องสมุดดิจิทัล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โถงหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียด  http://main.library.tu.ac.th/tulib/myupload/tudigitaldetail.pdf

50 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่น่าอัศจรรย์ (Amazing) ที่สุดในโลก

มีการรวบรวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลก จำนวน 50 แห่ง โดยเป็นของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ มีหลายรัฐติด 1 ใน 50 แห่งนี้ด้วย นอกนั้นจะมี สหราชอาณาจักร  สเปน เยอรมัน และอียิปต์ ที่มีจำนวน 2-3 แห่ง ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา เม็กซิโก  และในฝั่งยุโรป ได้แก่ ไอร์แลนด์ อิตาลี ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม  โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ฮังการี กานา ในเอเชีย มีญี่ปุ่น และ มาเลเซีย ติดมาประเทศละ 1 แห่ง ห้องสมุดทั้ง 50 แห่ง ได้แก่

Continue reading