มาทำความรู้จักกับ Single Internet Gateway

การรวมศูนย์ระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ Single Gateway เป็นข่าวดังในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในมุมมองต่างๆ  ได้แก่ ด้านความมั่นคง   ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความเร็วของระบบเครือข่าย ติดตามอ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นได้ที่   http://www.dailynews.co.th/it/353066

รายการอ้างอิง

เกริก ภิรมย์โสภา. หากประเทศไทยมีทางออกอินเทอร์เน็ตทางเดียว (Single Internet Gateway). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/353066

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

จากเว็บไซต์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง จะมีผลบังคับใช้ หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Digital Economy” การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตปลอดจากงานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายฉบับนี้ได้ดึงให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต Continue reading

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

ในการเขียนบทความขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต มักจะมีภาพประกอบเนื้อหา แต่การนำภาพมาใช้ประกอบนั้น ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพที่ปลอดภัยที่สุดคือ ภาพที่ถ่ายเอง หรือสร้างขึ้นมาเอง หรือถ้าจะใช้ภาพที่มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ต้องทราบวิธีในการค้นหาภาพทีมีการเผยแพร่แบบสาธารณะหรือเป็น public domain หรือ creative commons สามารถอ่านรายละเอียดการค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

เด็กกับการใช้โซเชียลมีเดีย

จากเว็บไซต์ Knowthenet มีการศึกษา The Social Age โดยการศึกษาผู้ปกครองจำนวน 2000 คนและเด็กที่มีอายุระหว่าง 8-16 ปี ว่าเด็กๆ ใช้อะไรในออนไลน์ และผู้ปกครองรู้หรือไม่ว่าเด็กๆ เล่นอะไรอยู่บ้าง ผลการศึกษา พบว่า

เด็ก 59 เปอร์เซ็นต์ อายุ 10 ปี เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างน้อย 1 อย่าง โดยเล่น Facebook มากที่สุด คือ 52 เปอร์เซ็นต์ เด็กจำนวน 43 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กอายุระหว่าง 8-16 ปี ส่งข้อความบนออนไลน์กับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อน ซึ่งอายุโดยเฉลี่ยของเด็กที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดีย คือ 9 ขวบ และอายุ 12 ปี เริ่มส่งข้อความทางออนไลน์กับคนแปลกหน้า ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.knowthenet.org.uk/infographic/the-social-age

 

สิ่งที่ควร และไม่ควรทำ บนออนไลน์

ากเว็บไซต์ knowthenet ได้ให้ข้อแนะนำ ที่ควร และไม่ควรทำ บนออนไลน์ เช่น อย่าเปิดเผยอะไรบนออนไลน์กับคนแปลกหน้า  บนอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของการแบ่งปัน แต่ต้องให้เกียรติในการอ้างอิงถึงผลงานของผู้อื่น อย่าใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ซึ่งในทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงการตะโกนใส่หน้ากัน เหล่านี้ เป็นต้น ติดตามอ่านได้จากภาพ Manners Matter Infographic นี้


Knowthenet presents Manners Matter

Knowthenet presents Manners Matter the online Netiquette Do’s and Don’ts infographic.

รายการอ้างอิง:
Manners Matter Be a Better Digital Citizen.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2558. จาก http://www.knowthenet.org.uk/infographic/be-careful-trolling-can-happen-anyone