Overview of Information Literacy Resources Worldwide

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) หรือ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy – IL) ได้จัดทำหรือรวบรวมสารสนเทศสำคัญทาง IL ขึ้นจากแหล่งสารสนเทศ IL ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ภายใต้ชื่อว่า “Overview of Information Literacy Resources Worldwide” ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการศึกษา การวิจัย และเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดกับคนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย พื้นฐานและเชื้อชาติ ท่านที่สนใจติดตามอ่านได้ที่
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf

แนะนำแหล่งสารสนเทศทาง Business Continuity

หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ปี 2554 หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ น้ำท่วม หรือได้รับผลกระทบโดยอ้อม น้ำไม่ท่วม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจาก บุคลากรได้รับผลกระทบไม่สามารถมาทำงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในการส่งวัตถุดิบ โรงงานถูกน้ำท่วม ไม่สามารถผลิตหรือส่งวัตถุดิบมาให้ดำเนินการต่อได้ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ตื่นตัวในการวางแผนการรับมือถ้าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันจะทำให้ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงักไป คำว่า BCP หรือ Business Continuity Planning จึงได้เป็นคำที่ฮิตติดหูกันในหน่วยงานต่างๆ ก่อนจะทำ BCP คงต้องเรียนรู้ก่อนว่า คืออะไร ลองศึกษาด้วยตัวคุณเอง เพื่อเตรียมตัวก่อนการอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้หลังจากอบรม

ถ้าจะค้นหาเกี่ยวกับเรื่อง BCP คำค้นเหล่านี้ จะช่วยคุณได้

 • Business Continuity
 • Business Planning
 • Contingencies
 • Crisis Management
 • Disaster Planning
 • Disaster Recovery
 • Emergency Plans
 • Information Technology
 • Insurance
 • Resilience
 • Risk Assessment
 • Risk Managementตัวอย่างของคำค้นและเลขหมู่ (ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นระบบทศนิยมดิวอี้) ในห้องสมุด คุณสามารถใช้เลขหมู่ดังกล่าว หยิบหนังสือที่อยู่ภายใต้เลขหมู่เดียวกันได้อีกมากมาย

Business Continuity
658.155 Management of income and expenses
658.4012 Planning and policy making
658.47 Business security and intelligence
658.477 Protection against fire and other disasters

Crisis Management
658.4056 Crisis Management
303.625 Terrorism

Insurance
368 Insurance
368.122 Disaster

Information Technology
658.478 Computer security

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ:

วารสารที่น่าสนใจ

 • CIO
 • The Business Continuity Journal
 • Disaster Recovery Journal http://www.drj.com
 • International Journal of Contingencies and Crisis Management
 • International Journal of Critical Infrastructure
 • Journal of Business Continuity and Emergency Planning
 • Risk Management Magazine

แต่ถ้าเป็นภาษาไทย มีการใช้คำว่า การวางแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยแปลจาก Business Continuity Planning แต่ก็ยังมิได้มีการกำหนดใช้เป็นคำค้น (ศัพท์ควบคุม/ศัพท์บังคับ) คงต้องใช้คำค้นโดยเทียบเคียงจากภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง BCP จัดอยู่ในกลุ่มคำค้นดังกล่าว

ตัวอย่างหนังสือ:

Thailand. Ministry of Public Health. Self-learning guide for business continuity plan (BCP) for pandemic influenza preparedness plan 2009. Nonthaburi : Ministry of Public Health, 2010.

Fagel, Michael J. ed. Principles of emergency management and emergency operations centers (EOC). Boca Raton, FL : CRC Press, 2011.

Bowman, Ronald H. Business continuity planning for data centers and systems : a strategic implementation guide. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008.

Gallagher, Michael. Business continuity management : how to protect your company from danger. London : Prentice Hall, 2003.

Doughty, Ken, ed. Business continuity planning : protecting your organization’s life. Boca Raton : Auerbach, 2001.

Dube, D. P. and Gulait, V. P. Information system audit and assurance. New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2005.

ภากร วนัปติกุล. การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity planning in Thai commercial banks). กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2551.

แต่เรื่อง เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัย ก็น่าสนใจเพราะนำ BCP ที่ทำไว้มาปฏิบัติจริง

iLibrarian แหล่งความรู้น่าสนสำหรับบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ

http://oedb.org/blogs/ilibrarian/ ลองเข้าไปท่องเว็บนี้ดูนะคะ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่น่าติดตามมากมายเลยทีเดียว ตามอ่านจนไม่อยากหยุด