Collection Analysis (ตอนที่ 3)

ที่ผ่านมาห้องสมุดมักจะวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหรือประเมินทรัพยากร สารสนเทศ เพียงมุมมองในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยหลักสถิติเบื้องต้น เช่น การวิเคราะห์การหาผลรวม ค่าเฉลี่ย การหาจำนวนการจัดหาหนังสือในแต่ละหมวดแต่ละสาขา หรือของจำนวนการยืมและคืนหนังสือในช่วงปี 2530-2545 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มักจะมีการทำวิทยานิพนธ์ และวิจัย ในเรื่องการจัดหาและการใช้หนังสือของห้องสมุด… ในช่วงปี… (ดูตัวอย่างในภาคผนวก1) เพื่อวิเคราะห์เพียงว่าในช่วงปี …  มีการจัดหาหนังสือ เป็นร้อยละ เท่าไร ในสาขาใด ซึ่งจะสรุปได้เป็นเพียงภาพใหญ่ว่า ใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือสาขาใด มากน้อย เพียงใด หรืออาจจะศึกษาเฉพาะบางสาขาวิชา ที่เริ่มเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่เดิม ในการต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่กับการ รองรับสาขาวิชาที่จะเปิดขึ้นใหม่ และ/หรือทราบแต่เพียงว่า หนังสือเล่มใดถูกยืมไปมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ศึกษาขั้นลึกลงไปถึงผู้ใช้ที่ยืม เป็นใคร เช่น เป็นนิสิต นักศึกษา คณะ หรือระดับใด อาจจะเนื่องจากข้อมูลที่เป็นการบันทึกด้วยมือ ไม่ได้เอื้อในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้นได้ ความไม่มีความรู้ หรือความไม่สันทัดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำมาประมวลผลข้อมูล ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการให้บริการที่สอดคล้องหรือ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ หรือไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือวางนโยบายการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้
Continue reading

Bibliomining เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานห้องสมุด

ห้องสมุดมีบทบาทและทำหน้าที่สำคัญในการเป็นหัวใจขององค์กรในการจัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศ และบทบาทการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศ ในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศ ห้องสมุดจึงเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆ ของผู้คนที่อยู่ในองค์กร ข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้น สามารถนำออกมาแสดงด้วยการทำเหมืองข้อมูลของห้องสมุด (library data mining) การทำ Bibliomining เป็นการนำข้อมูลภายในของห้องสมุดออกมาประมวลผล รวมทั้งอธิบายความหมายตามบริบทของห้องสมุด
Continue reading