ห้องสมุดม้า ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย

แม้ว่า Ridwan Sururi มีความฝันที่จะมีห้องสมุดเล็กๆ อยู่หน้าบ้าน แต่ตอนนี้ Sururi กับม้าที่ชื่อว่า Luna ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ นำหนังสือไปให้คนอ่านถึงบ้านที่ Serang ใน Purbalingga ของหมู่เกาะชวา

Sururi ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ด้วยม้า ซึ่งเรียกว่า Kudapustaka ในภาษาอินโดนีเซียเข้าไปแวะเยี่ยมโรงเรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี

ห้องสมุดม้า

ห้องสมุดม้า

ความคิดในการนำม้ามาทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ ก็เพราะ Sururi มีอาชีพเป็นคนดูแลม้า เป็นคนรักม้าและอยากทำประโยชน์ให้กับสังคมจากงานของเค้า ห้องสมุดม้า จึงได้เกิดขึ้น

จากข้อมูลของยูเนสโก,  แม้ว่าจำนวนคนไม่รู้หนังสือในอินโดนีเซียจะลดลงก็ตาม (จาก 15.4 ล้านคน (ในปี ค.ศ. 2004) ลงมาเป็น 6.7 ล้าน (ในปี ค.ศ. 2011)) แต่ก็ยังคงมีมากกว่า 977,000 คนในชวาตอนกลาง แถบ Ridwan ที่ยังไม่รู้หนังสือ

รายการอ้างอิง

BBC News. (2015). The Indonesian horse that acts as a library. Retrieved 28 Oct 2015 from http://www.bbc.com/news/world-asia-32612216

สำนักข่าวไทย. (2558). ห้องสมุดเคลื่อนที่ในอินโดนีเซีย. สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จาก http://www.tnamcot.com/content/news_resource/317553