ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม

จากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วันดินโลก (World Soil Day) โดยสรุป ได้ดังนี้

 • 2545 – การประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 ที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2545 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ทำให้สมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science: IUSS) ทั่วโลก ประจักษ์ถึงพระวิสัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 2553- ที่ประชุม World Congress of Soil Science (WCSS) ครั้งที่ 19 ออสเตรเลีย มีมติเห็นสมควรขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life membership
 • 2555- วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ทคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมคณะผู้บริหาร IUSS เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก และได้กราบบังคมทูลของพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
 • 2556- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม และได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แล้วเสนอให้ทางสหประชาชาติ (United Nations-UN) เห็นชอบโดยลำดับ
 • 2558- สหประชาชาติ ได้เห็นชอบแล้ว และยังได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล

การประชุม World Congress of Soil Science (WCSS) จัดทั้งหมดรวม 20 ครั้ง ได้แก่

 • ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 1927 ที่ Washington USA
 • ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 1930 ที่ Leningrad USSR
 • ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 1935 ที่ Oxfors UK
 • ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ. 1950 ที่ Amsterdam Netherlands
 • ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 1954 ที่ Leopoldville DR Congo
 • ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 1956 ที่ Paris Franc
 • ครั้งที่ 7 ปี ค.ศ. 1960 ที่ Madison USA
 • ครั้งที่ 8 ปี ค.ศ. 1964 ที่ Bucharest Romania
 • ครั้งที่ 9 ปี ค.ศ. 1968 ที่ Adelaide Australia
 • ครั้งที่ 10 ปี ค.ศ. 1974 Moscow USSR
 • ครั้งที่ 11 ปี ค.ศ. 1978 ที่ Alberta Canada
 • ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ. 1982 ที่ New Delhi India
 • ครั้งที่ 13 ปี ค.ศ. 1986 ที่ Hamburg Germany
 • ครั้งที่ 14 ปี ค.ศ. 1990 ที่ Kyoto Japan
 • ครั้งที่ 15 ปี ค.ศ. 1994 ที่ Acapulco Mexico
 • ครั้งที่ 16 ปี ค.ศ. 1998 ที่ Montpellier France
 • ครั้งที่ 17 ปี ค.ศ. 2002 Bangkok Thailand
 • ครั้งที่ 18 ปี ค.ศ. 2006 Philadelphia USA
 • ครั้งที่ 19 ปี ค.ศ. 2010 Brisbane Australia
 • ครั้งที่ 20 ปี ค.ศ. 2014 Seoul South Korea

สามารถติดตามเอกสารการประชุมได้ที่ http://www.iuss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12

รายการอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. สหประชาชาติรับรองวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2557 จาก http://www.ldd.go.th/world_soil_day/index.html

กรมพัฒนาที่ดิน. วันดินโลก World Soil Day. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2557 จาก http://www.ldd.go.th/WEB_World-Soil/Detail_1.html

International Union of Soil Sciences. World Congress of Soil Science (WCSS) Retrieve December 06, 2014 from  http://www.iuss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12