Open Science

จากการเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง Online Information & Education  Conference 2016  เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน  พ.ศ 2559 จนถึงวันที่  9 เดือน กันยายน พ.ศ 2559 รวมระยะเวลา 2 วัน โดยบริษัท Book Promotion จำกัด ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา วิทยากรและหัวข้อในการบรรยาย มีดังนี้

 1. It’s the freedom to access of information, isn’t it? (by Assoc. Prof. Dr. Sukum Chaleysub)
 2. Libraries and Openness : Opportunities and issue (by Mr. Peter Sidorko, University Librarian, University of Hong Kong Libraries)
 3. Social Mediase and Metrics in Libraries (by Dr. Lee Chu Keong, Nanyang Technological University)
 4. Technological-enhanced Learning : The NUS Experience (by Mr. Ravi Chandra, Director, Centre for Instructional Technology. National University of Singapore)
 5. Connecting Research to the Community (by Dr. Christina Kapp, Director of Research and Curricula, Academy of Asian Scholar)
 6. Increase the visibility of a university: the defined roles of libraries (by Dr. Wong, Woei Fuh, General Manager of Consulting Innovative Education Services)
 7. How open in your library to open science? (by Mr. Louise Jones, University Librarian, The Chinese University of Hong Kong Library
 8. Reviews as a Front End to STM Literature (by Mr. Bruce Antelman)

Continue reading

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำน้กหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กทม. หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่

 • บทบาทของห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โดย ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
 • การอภิปราย เรื่อง ห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้
 • การใช้สารสนเทศของผู้เรียนในยุค Gen Z / Gen ME : มุมมองจากงานวิจัย
 • การอภิปรายเรื่อง Databarian พันธกิจอนาคตของบรรณารักษ์ในศตวรรษใหม่
 • ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย
 • แบไต๋ไฮเทค … กับบริการห้องสมุด

Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหลักสูราปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Learning in the  Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges วิทยากรโดย Adjunt Professor Dr. Gillan Hallam จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ บริสเบน ออสเตรเลีย วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชจิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าฟังได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปฟังแล้วคงได้กลับมาเขียนเล่าสู่กันฟังค่ะ

Library Futures: From Knowledge Keepers to Creators

บทความน่าสนใจค่ะ เรื่อง Library Futures: From Knowledge Keepers to Creators โดย Sohail Inayatullah

เนื่องจากการทะลักทะลายของสารสนเทศได้นำไปสู่ห้องสมุดไซเบอร์ (Cybrary) หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Sohail Inayatullah ได้พูดถึงอนาคตของห้องสมุด บทบาทของห้องสมุดจากเดิมที่เป็น Knowledge keeper หรือ Keeper of the collection ผันมาเป็น Creators

จาก:
Inayatullah, Sohail. 2014.  “Library Futures: From Knowledge Keepers to Creators”  The Futurist, November/December 2014. 24-28.

SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC
Continue reading

iLibrarian แหล่งความรู้น่าสนสำหรับบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ

http://oedb.org/blogs/ilibrarian/ ลองเข้าไปท่องเว็บนี้ดูนะคะ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่น่าติดตามมากมายเลยทีเดียว ตามอ่านจนไม่อยากหยุด

10 Soical Networking in Libraries Trends for 2010

10 Social Networking in Libraries Trends for 2010 ที่กล่าวถึง Social network ในปี 2010 ว่ามีแนวโน้มดังนี้

1. มีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น
2. มีการให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยเฉพาะในปลายปี 2010
3. จำนวนเว็บไซต์ที่เป็น social network เติบโตขึ้นจำนวนมากและแพร่ขยายวงไปยังห้องสมุดมากขึ้น
4. มีการใช้ application บน Google มากขึ้น เช่น Google Wave และโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายๆ กัน
5. ยังคงมีการใช้ Google Book กันมากอยู่
6. เว็บไซต์ของห้องสมุดจะมีความเป็นเว็บ 2.0 มากขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ของห้องสมุดได้มากขึ้น
7. มีการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มากขึ้น และมีความเป็น social networking มากขึ้นในการสอนผู้ใช้ห้องสมุดและในการรับรู้สารสนเทศมากขึ้น
8. ห้องสมุดมีการใช้ podcast และ itune เพื่อให้ในการสื่อสารกับผู้ใช้มากขึ้น
9. ห้องสมุดหลายแห่งมีการสอนการใช้ social networking ให้กับผู้ใช้ห้องสมุดมากขึ้น
10. การนำ social networking มาใช้ในห้องสมุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าความบันเทิง และยังเป็นช่องทางการตลาดให้กับห้องสมุดอีกด้วย