ยูเนสโก ยกย่อง 2 คนดี เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องคนไทย 2 คน ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 9 มี.ค. 2559

2. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 100 ปี ชาตกาลในปี 2560

ตั้งแต่ปี 2505 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น/เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยรวม 27 รายการ 

รายการอ้างอิง
นงศิลินี โมสิกะ. ประกาศยกย่อง 2 คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลก. สืบค้นเมื้อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/409.html

รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก

100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2559).  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. จาก http://puey-ungphakorn.org/

Mappa Mundi d’Albi เป็นมรดกความทรงจำโลก

Jocelyne Deschaux-Beaume ผู้อำนวยการแห่งห้องสมุดปิแอร์อมาริก (Pierre-Amalric library) แสดงแผนที่  Mappa Mundi d’Albi ที่เก็บไว้ในห้องสมุด  ซึ่งเป็นแผนที่โลก สมัยศตวรรษที่ 8 ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศให้เป็นแผนที่ความทรงจำของโลก (Memory of the World)

รายการอ้างอิง
Bangkok. A Day in Photos. Retrieved 15 Oct 2015 from http://www.bangkokpost.com/photo/a-day-in-photos/728236/a-day-in-photos

Overview of Information Literacy Resources Worldwide

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) หรือ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy – IL) ได้จัดทำหรือรวบรวมสารสนเทศสำคัญทาง IL ขึ้นจากแหล่งสารสนเทศ IL ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ภายใต้ชื่อว่า “Overview of Information Literacy Resources Worldwide” ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการศึกษา การวิจัย และเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดกับคนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย พื้นฐานและเชื้อชาติ ท่านที่สนใจติดตามอ่านได้ที่
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf