ผลงาน

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. Mahidol R2R e-Journal: วารสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=18336

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. นานาภาษิต.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=18354

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. จำใจข่มใจไปจากนวล.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=18218

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การเขียนบทความทางวิชาการ เขียนอย่างไร.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=18067

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ถอด…ความรู้จากภูมิปัญญา ครู/ศิลปิน/ปราชญ์พื้นถิ่นเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=18025

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. อลัน ทัวริง  (Alan Turing) บุคคลสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2015/06/14/alan-turing/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การใช้คอนเทนต์ในแต่ละ GEN. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/06/14/digital-content-gen/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ทักษะห้าอันดับแรกที่จำเป็นสำหรับบรรณรักษ์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/06/06/five-skill-for-librarians/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 60 พระพรรษา  60 มหามงคล เจ้าหญิงในดวงใจประชาชน (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=17623

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สมุดไดอารี่ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=17618

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การทำงานแบบมะเขือเทศ (โพโมโดโระ). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/06/06/pomodoro/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วารสารก้าวใหม่ ฉบับในพระมหากรุณาธิคุณ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=17047

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=15693

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=15624

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. CUSTOMER JOURNEY. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/05/13/customer-journey/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=15099

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. รีโมทใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แบบอีซี่ๆ ด้วย EZPROXY. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=14362

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. P.I.C (เป้าหมาย, นวัตกรรม, การสื่อสาร). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=14174

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=13563

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ (WORLD BOOK AND COPYRIGHT DAY). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=13535

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=13496

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์รักษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=13405

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มทร. ทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=13074

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. รัตนศิลปิน (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12962

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12957

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12880

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. อร่อยชัยพัฒน์ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12876

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12872

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12866

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วิจิตรแพรวา : มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12863

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12854

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พูดแบบ TED. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/04/15/talk-like-ted/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. รู้จักห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12728

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หนังสืออมตะ. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2015/04/15/immortal-books/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/04/15/how-to-search-image/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12215

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วันที่ 2 เมษายน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12211

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12204

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในเยือนถิ่นอินเดียนแดง.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12119

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พวกเรามีหน้าที่เป็นผู้บริการ ซึ่งข้าพเจ้าชอบมากเพราะได้เพื่อนใหม่.  [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12114

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ข้าพเจ้าสนใจเรื่องวิชาการแผนที่ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12108

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทพรัตน ธ ก่อเกื้อหนุนนำธรรมศาสตร์ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558).  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=12075

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ANTI CORRUPTION). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11952

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หลักการตรวจสอบภายใน และแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการตรวจสอบภายใน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11850

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มาทำความรู้จักกับ ALTMETRICS (ตอนที่ 3). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11842

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พระนามแฝง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11834

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. นำเสนอได้เก่งด้วย 2 วิธี. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11622

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลงดังสายฝน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11393

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11389

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลง พระราชกุมารีศรีนาถา. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11383

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลง มหาจักรีสถิตในใจประชา. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11378

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11373

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สมเด็จพระเทพฯ มิ่งขวัญไทย. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11367

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11364

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลง”สมเด็จพระปิยชาติ”.  [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11359

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลงสมเด็จพระเทพฯ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11356

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11352

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เจ้าฟ้าของคนเดินดิน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11348

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. FAST กับยุคใหม่ของ CATALOGER (ตอนที่ 1). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=11065

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. STICKER LINE ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10993

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  รางวัล PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10942

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ม่วงเทพรัตน์. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10935

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หนังสือเสียงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10788

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10785

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10781

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10776

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10631

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ธัญสิริน ข้าวเหนียว นามพระราชทาน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10628

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10520

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แสตมป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10467

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ราชกุมารีนารีรัตน์ 6 ทศวรรษจรัสเจริญ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10459

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ห้องสมุดตามบ้าน (HOME LIBRARY). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/06/11/home-library/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โคลัมบัสกับหนังสือ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/06/12/columbus-acq-librarian/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่เนื้อหา. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/09/content-of-book/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พระราชนิพนธ์ชุดเสด็จเยือนต่างประเทศ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10299

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. BIBLIOGRAPHY OF THE WORKS OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10249

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SCHOOLNET). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10146

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เครือข่ายกาญจนาภิเษก. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10130

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10116

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=10113

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9801

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9661

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังในทัณฑสถาน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9656

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9652

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หน่วยทันตกรรมพระราชทาน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9647

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กองทุนสงเคราะห์เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9645

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แว่นตาพระราชทาน : โครงการแว่นแก้ว. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9643

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. INNOVATIVE THINKING (SINGLE, SIMPLE และ SMALL). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9581

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. อุทยานธรรมชาติวิทยาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9468

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. นารีรัตนา บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9472

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สิ่งมีชีวิต อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9457

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9308

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (SCIENCE IN RURAL SCHOOLS ; SIRS). [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9305

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน – ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณากร. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9302

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9299

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9297

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  ร้านภูฟ้า. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9290

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9281

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9279

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9276

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9274

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9271

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9266

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9262

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9255

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ห้องสมุดพร้อมปัญญา. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9253

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9250

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9245

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิริธร. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9241

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ดอกไม้พระนามสิรินธร. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9225

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9222

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9219

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9209

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9181

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=9177

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (GOVERNMENT WEBSITE STANDARD). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=8595

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กินเท่าไหร่ ออก(กำลัง) เท่านั้น. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=8580

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ออกกำลังกายง่ายๆ … ในออฟฟิศ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=8577

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เด็กกับการใช้โซเชียลมีเดีย. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2015/03/01/social-age/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สิ่งที่ควร และไม่ควรทำบนออนไลน์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/03/01/nettiquette/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/22/chinese-novel/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. คิดเยอะๆ ก่อนโพสต์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/21/social-media/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน กระทบต่อพัฒนาการทางสมองอย่างไร. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6954

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. WAYBACK MACHINE : INTERNET ARCHIVE. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/21/wayback-machine-internet-archive/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มารยาทในการรับโทรศัพท์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/14/telephone-manners-2/   

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การเขียนอีเมล. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/14/how-to-write-email/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการพูดทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/09/telephone-manners/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กฎการซื้อหนังสือ 3 ข้อ เพื่อกระชับพื้นที่ (บ้าน). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6833

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 10 วิธีง่ายๆ ลดโลกร้อน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6735

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แก้วกาแฟกระดาษ เป็นมิตรหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6730

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ลดโลกร้อน…. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6725

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กว่าจะสลาย. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6720

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กว่าจะมาเป็นกระดาษ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6717

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ตัวเลขน่าสนใจ จากหนังสือ เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6704

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. OJS หรือ OPEN JOURNAL SYSTEMS. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6331

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แนวทางการพิจารณาประเด็นเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6287

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท (走近诗琳通公主 หรือ ZOU JIN SHILINTONG GONG ZHU). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/02/08/sirindhorn/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แฮกเกอร์หมวกขาว แฮกเกอร์หมวกดำ แฮกเกอร์หมวกเทา. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=5589

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. คู่มือ CYBERSECURITY ฉบับประชาชน. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=5084

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายความลับทางการค้าฉบับใหม่. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=5035

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ในส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/01/25/copyright-law/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. CONTEXT IS THE QUEEN. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2015/01/24/context-is-the-queen/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. BIBFRAME. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=5031

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เทคโนโลยีห้องสมุดในปี 2015. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/01/24/library-technology-2015/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การใช้แป้นพิมพ์ทำงานให้เร็วขึ้น. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2015/01/16/keyboard/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2558 ให้คนไทยคิดให้รอบคอบ เที่ยงตรง และยั่งยืน. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/31/hmk-happy-new-year-card/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. LIBRARY FUTURES: FROM KNOWLEDGE KEEPERS TO CREATORS. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/30/library-futures-from-knowledge-keepers-to-creators/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วิธีสอบ TOEIC ให้เกิน 800 โดยไม่ต้องเข้าคอร์สให้เสียตัง. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/27/toeic/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. 8 ค่านิยมของคนไทยในปี 2015 ก้าวเข้าสู่ “ยุคตัวกูของกู”. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=4307

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์.  [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=4273

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การนำเสนออย่างทรงพลัง [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/15/empower-presentation/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ALTMETRIC 100 อันดับแรกของผลงานทางวิชาการ ของปี 2014. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/13/altmetric-100-academic-research/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม. .[ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/06/world-soil-day/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. GOOGLE บริจาค $1 ล้าน ให้เข้าถึงออนไลน์ได้. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/05/google-donation/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ห้องสมุดให้ยืม WIFI HOTSPOTS. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/05/wifi-hotspots/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สัดส่วนประชากรของไทยกับเพื่อนบ้าน ปีที่แล้ว ปีหน้า และอีก 21 ปีข้างหน้า. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/12/04/thai-population/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. PATHFINDER เส้นทางการหาสารสนเทศ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=3048

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มาทำความรู้จักกับ ALTMETRICS (ตอนที่ 2). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/11/22/altmetrics-part-ii/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มาทำความรู้จักกับ ALTMETRICS (ตอนที่ 1). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/11/15/altmetrics-part-i/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. WHAT’S NEXT IN IT?. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=2374

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มหาวิทยาลัยในสมาร์ทโฟน. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=1642

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หลักสูตรออนไลน์ WWW.UDEMY.COM. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=1639

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แหล่งอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ราคาถูก. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=1636

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. รายละเอียดที่ต้องใส่ใจ. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=1113

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ตกม้าตาย เพราะทำการบ้านไม่ดีพอ. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=965

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. FLIP YOUR CLASSROOM. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=920

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. REORDERING RANGANATHAN: SHIFTING USER BEHAVIORS, SHIFTING PRIORITIES. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/10/21/shiyali-ramamrita-ranganathans-five-laws-of-library-science/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. มรดกภาพยนตร์ของชาติ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/10/04/thai-movies/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การฆ่ากันกลางอากาศ. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=834

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การตอบคำถาม ที่ตอบไม่ได้. [ออนไลน์] :  http://main.library.tu.ac.th/km/?p=832

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เริ่มต้นการเป็นวิทยากร. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=829

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. SERVICE FOREMOST. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/10/02/service-foremost/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/27/children-literature/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. บรรณารักษ์อยู่ในลำดับที่ 38 จาก 200 อาชีพที่น่าทำ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/06/04/librarian-in-200-jobs/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  Information Literacy Tutorials. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/22/information-literacy-tutorials/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. OVERVIEW OF INFORMATION LITERACY RESOURCES WORLDWIDE. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=92

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. แหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/20/theses-resources/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัย. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/20/research-performance/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  E-thesis. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/18/e-thesis/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หุ่นยนต์ กับชั้นหนังสือใต้ดินของห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/11/bookbot-sydney/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. Bibliocycle (จักรยานห้องสมุด). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/21/bibliocycle-boston/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. Library Lab. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/20/library-lab/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. IATUL : เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางเทคโนโลยีห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วโลก. [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=71

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. วันพิพิธภัณฑ์ไทย (วันที่ 19 กันยายน). [ออนไลน์] : http://main.library.tu.ac.th/km/?p=50

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. UI GreenMetric World University Ranking. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/17/ui-greenmetric-world-university-ranking/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสม. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/14/how-to-teach/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เอนก นาวิกมูล รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 11. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/09/02/anek-nawikkamun/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. นิทรรศการหลวงพ่อทองคำ และศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช วัดไตรมิตรวิทยาราม. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/30/wattraimitr-withayaram/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. บัณฑิต “ลิงจับหลัก”. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/30/student-employment-me-generation/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. การเหลาดินสอ การคัดลายมือ การบรรณาธิการหนังสือ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/28/pencil-sharpen/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เกร็ดพิพิธภัณฑ์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/27/museum/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  เพลินๆ กับการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/24/book-exchange/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. Library and Information Skills / Study Skills Tutorial. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/06/library-and-information-skills-study-skills-tutorial/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. เป็นบรรณารักษ์ ต้องรักบริการ ถ้าไม่รักบริการ แล้วจะมาเป็นบรรณารักษ์ทำไม. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/04/librarian-services/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (1).  [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/26/indexing/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (2).  [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/26/indexing-2/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. สแกนหนังสือ (ในอนาคต?). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/24/scanning/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. จัดระเบียบข้อมูล ไม่ตกหล่น ค้นหาเจอ และตอบโจทย์ได้. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/21/4-keywords/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. หนังสืออนุสรณ์งานศพ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/08/03/cremation-books/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2014/06/22/archives-act-3/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. จดหมายเหตุ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/06/22/archives/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. I cannot live without books. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/15/i-cannot-live-without-books/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. Book Bag Service : Please Return Me to the Library. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/19/book-bag-service/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558.  ของที่ระลึก (ห้องสมุด). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/07/library-souvenirs/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2558. ของฝากเรื่องการอ้างอิง. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/14/reference-ethics/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. คำคม ในแวดวงห้องสมุด บรรณารักษ์ และความรู้. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/05/17/quotations-libraries-librarians/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. ห้องสมุดรถใต้ดิน. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/05/16/underground-library/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. ห้องสมุดรถประจำทาง (Library Bus). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/05/16/library-bus/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. นวัตกรรมในอนาคตของห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/04/28/innovation-in-library/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. การสร้างรหัสผ่านที่ดี : ข้อแนะนำสำหรับบรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/04/16/better-stronger-password/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/03/11/uncertainty-future-library/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. Collection Analysis (ตอนที่ 4). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/03/05/collection-analysis-part-4/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. Collection Analysis (ตอนที่ 3). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/28/collection-analysis-part-3/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. Collection Analysis (ตอนที่ 2). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/14/collection-analysis-part2/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/13/community-of-practice/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. Collection Analysis (ตอนที่ 1). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/08/collection-analysis-part-1/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. บรรณารักษ์ และห้องสมุดในภาพยนตร์กว่า 100 เรื่องของฮอลลีวูด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/01/librarians-libraries-in-hollywood/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. การค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษา หรือการสืบค้นข้ามภาษา (Cross-Language Information Retrieval หรือ CLIR). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/01/27/cross-language-information-retrieval/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. เจาะลึกวิชาชีพบรรณารักษ์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/01/18/librarian-professional/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. การทบทวนหลังการทำงาน หรือหลังปฏิบัติ หรือหลังกิจกรรม. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/02/11/after-action-review/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. บล็อก. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/01/16/blog/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. 12 องค์กร/สมาคม ที่บรรณารักษ์ใหม่ควรรู้จัก. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/01/17/accociayions-librarian-should-know/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. Bibliomining เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/01/14/bibliomining/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2557. Federated Searching. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2014/01/09/federated-searching/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. แนวทางในการออกแบบเมทาดาทา. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/09/16/guidelines-to-design-metadata/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. ตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifier). [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/05/10/persistent-identifier/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. ย่อๆ กับ Big Data. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/05/09/big-data-in-brief/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงาน 8 แห่ง. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/12/13/big-data/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. ตัวบ่งชี้ถาวรดิจิทัลกับการทำงานข้ามระบบ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/05/15/persistant-identifiers-interoperability/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. Open Archival Information System (OAIS) : ระบบสารสนเทศจดหมายเหตุแบบเปิด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/05/04/open-archival-information-system-oais/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. การจัดการความรู้. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/04/15/knowledde-management/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. ห้องสมุดอัตโนมัติ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/03/17/library-automation/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. บริการจ่ายรับหนังสือ/บริการยืมคืนหนังสือ.[ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/03/09/library-circulatio/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. วารสารห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/02/20/library-journal/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. คู่มือการใช้ห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/02/18/library-handbook/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. รายงานประจำปี. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/02/17/annual-report/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. รูปแบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสารดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสงวนรักษา.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2556. การกำหนดชื่อหน่วยงาน/สังกัดในผลงานวิชาการ.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การทำความสะอาดข้อมูล. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/08/12/data-cleansing/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การสำรวจหนังสือในห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2013/02/20/library-journal/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. เช็ค Rating (ความเสี่ยง) ของห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/12/24/risk-in-libraries/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของห้องสมุด. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/11/04/business-continuity-in-libraries/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. แหล่งสารสนเทศอาเซียน.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การคัดหนังสือออก. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/08/11/weeding/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. ดรรชนีควิก. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/07/08/kwic-key-word-in-context/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. ตัวแทนเอกสาร. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/05/15/document-surrogate/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. แนะนำแหล่งสารสนเทศทาง Business Continuity. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/05/15/business-continuity-resources/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. ศัพท์บังคับ. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/05/15/controlled-vocabulary/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. ระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติของห้องสมุด Mansueto แห่ง University of Chicago. [ออนไลน์] :  https://supapornhuang.wordpress.com/2012/12/14/automated-storage-and-retrieval-system/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การเก็บบันทึกถาวร. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/05/14/preservation/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. แนวสืบค้น.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2555. การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2012/05/14/bibliographical-record/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2554. เมทาดาทา. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2009/04/14/metadata/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2554. อรรถาภิธาน (Thesaurus) เพื่อการจัดการสารสนเทศ. [ออน์ไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/08/14/thesaurus/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2554. หนังสือคงค้าง (Backlog).

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2554. Peer Assist. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/02/13/peer-assist/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2554. ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) .ในการจัดการความรู้. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/02/05/mentoring-knowledge-management/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. การเล่าเรื่อง (Storytelling). [ออนไลน์] :https://supapornhuang.wordpress.com/2011/01/19/storytelling/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. วิธีการและเครื่องมือ KM.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. KM กับ Call Center: กรณ๊ KCC-KMS ของอินเดีย.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของ K4D. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2010/01/23/thailand-63th-k4d/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. KM Experience in Government Agencies in Malaysia. [ออน์ไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/01/20/km-experiences-in-government-agencies-in-malaysia/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. ความล้มเหลวในการทำ KM. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/01/20/failure-in-km/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. KM Experiences in IE Singapore. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/01/20/km-experiences-in-ie-singapore/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. KM กับการแก้ปัญหาทางด่วน.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. KM in the Industrail Development Bureau, ROC.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. การบริการห้องสมุดเชิงรุก.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. แนวโน้มห้องสมุด.

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2553. ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. วิกิกับการจัดการความรู้.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. Web 2.0 กับการจัดการความรู้ในองค์กร. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2011/01/19/web-2-0-km/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. บรรณารักษ์กับการพัฒนาคลังความรู้.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. Folksonomies.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ ฐิติมา ธรรมบำรุง. 2552. คุณใช้ Twitter กับห้องสมุดของคุณหรือยัง?.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. Awareness Raising.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. Information Literacy.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. ล็อคคิส.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. อีพริ้นท์.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. 2D ฺBarcode กับการยืมคืนหนังสือในห้องสมุด.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. ดีสเปซ.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. การรวมกันระหว่าง Taxonomy VS. Folksonomy.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. LG Sangnam Library : Obuquitous Library สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางกายภาพ.

สุภาพร ชัยํธัมมะปกรณ์. 2552. มาตรฐานการลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. มาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. 2552. รอบรู้เรื่องเมทาดาทาและดับลินคอร์.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ ฐิติมา ธรรมบำรุง. 2552. การใช้อาร์เอฟไอดีในห้องสมุด.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. การสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone. ปทุมธานี : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. OpenBiblio ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรมห้องสมุดขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว. OpenSource2Day 2,10(พ.ค. 2552), 29-31.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha : Open Source ILS Software. OpenSource2Day 2,9(ม.ค. 2552),33-35.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การจัดการความรู้ของบริษัท Schlumberger

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. Practical Knowledge Management. [ออนไลน์]: https://supapornhuang.wordpress.com/2008/01/23/practical-knowledge-management/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การจัดการความรู้ด้วย KUI. [ออนไลน์] : https://supapornhuang.wordpress.com/2008/01/17/kui-sci/

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อสังเกตซอฟต์แวร์ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอีเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด 49,3(ก.ค.-ก.ย. 2549),1-11.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ดีสเปซ : โปรแกรมจัดการคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน. สาร NECTEC 13,67(ม.ค.-ก.พ. 2549),22-29.

ยรรยง เต็งอำนวย และ  สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การเก็บบันทึกถาวรดิจิทัล. สาร Nectec 11,58(พ.ค.-มิ.ย. 2547), 28-35 ; 12,63(มี.ค.-เม.ย. 2548),52-58.

ยรรยง เต็งอำนวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การลงเมตาดาตา สำหรับการเก็บบันทึกถาวรดิจิทัล. สาร Nectec 11,60(ก.ย.-ต.ค. 2547),34-41.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ ยรรยง เต็งอำนวย. บรรณานุกรมสำหรับบันทึกถาวรของข้อมูลต่อเนื่อง. วารสารบรรณารักษศาสตร์ 23,1(ม.ค. 2546),1-18.

ยรรยง เต็งอำนวย สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์. รายงานผลการวิจัย การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. Local contents : ฐานข้อมูลพื้นถิ่นในห้องสมุดดิจิตอล. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18,1-4(ม.ค.-ธ.ค. 2545), 21-27

ยรรยง เต็งอำนวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. A new paradigm for academic libraries : cleaning up one’s own backyard ใน บทบาทของห้องสมุดต่อการพัฒนาคน : การประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี พุทธศักราช 2543 วันที่ 11-15 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2543.

ยรรยง เต็งอำนวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ปัญหาความไม่ถาวรของการอ้างอิงเอกสารบนเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารห้องสมุด 43,2(เม.ย.-มิ.ย. 2542),1-17.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และคนอื่นๆ. คำถาม-คำตอบ โปรแกรม INNOPAC. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

รุ้งฟ้า ฐิโณทัย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสากล. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14,3-4(ก.ค.-ธ.ค. 2541), 15-46

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ดรรชนีและสาระสังเขปบนเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารห้องสมุด 42,2(เม.ย.-มิ.ย. 2541),61-79.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ประสบการณ์จากการฝึกอบรมและดูงานด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแอครอน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13,4(ต.ค.-ธ.ค. 2540),7-17.

ชนิดา จริยาพรพงศ์ และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. คำถาม-คำตอบ โปรแกรม Mini-Micro CDS/ISIS. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  และ อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์. เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ต ตอน เรื่องยุ่งๆ ของ password. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12,3(พ.ค.-มิ.ย. 2539),24-26.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ต. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12,4-5(ก.ค.-ต.ค. 2539), 45-47

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์. การถ่ายโอนข้อมูล. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12,6(พ.ย.-ธ.ค. 2539),32-35.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์. ใน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : แนวคิดและประสบการณ์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. “การเข้าใช้เครื่องระยะไกล” ใน  อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. Hytelnet : โปรแกรมที่บรรณารักษ์ควรรู้จัก. ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11,3-4(พ.ค.-ส.ค. 2538), 1-20.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ. วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14, 2(พ.ย. 2535), 18-25.

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย. วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12, 2 (พ.ย. 2533), 6-12.

สภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)–จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

ชนิตดา โกวิทวที และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. มาตรฐานห้องสมุดวิทยาลัย 1985. ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ 5(2528),91-109.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s